ALGEMENE VOORWAARDEN


 

Voorwaarden van toepassing

1.1

Op alle met Moor Performance gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeen-gekomen. In de navolgende tekst dient Moor Performance telkens gelezen te worden als Moor Performance én de ter uitvoering van de overeenkomst door Moor Performance ingeschakelde derden.

1.2    

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt vóór het aangaan van een overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld, tenzij het een vervolgopdracht betreft. De actuele tekst van deze voorwaarden is tevens te raadplegen op de website www.moorperformance.nl..

 

 

 

Omvang verplichtingen

2.1

Met Moor Performance gesloten overeenkomsten leiden voor Moor Performance tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Moor Performance gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Moor Performance verlangd kan worden.

2.2

Indien Moor Performance voor de uitvoering van een met haar gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Moor Performance gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

2.3

Voor zover Moor Performance voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respec-tievelijk een cursist, is Moor Performance uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

 

 

 

Plaatsing/toelating

3.1

Door Moor Performance aangeboden trainingen en andere activiteiten vinden uitsluitend doorgang bij voldoende aanmelding, zulks ter beoordeling van Moor Performance. Indien het aantal aanmeldingen de mogelijkheid tot plaatsing overtreft, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

 

 

 

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.1

Bij ontbinding van de overeenkomst met Moor Performance, zonder dat sprake is van een aan Moor Performance toe te rekenen tekortkoming (het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, hierna te noemen “annulering”), geldt het volgende, waarbij annulering schriftelijk dient te geschieden.

 


Trainingen

4.2

Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de factuurprijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige factuurprijs verschul-digd.

 


Maatwerk

4.3  

Bij annulering van door Moor Performance op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde trainingen (al dan niet “in-company”) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang alle daadwerkelijk door Moor Performance gemaakte kosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Moor Performance gemaakte kosten.

 

 

 

Betaling

5.1

Alle door Moor Performance opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buiten-gerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 50,--.

5.2

Moor Performance is gerechtigd voor aanvang van haar werkzaamheden gehele of gedeeltelijke betaling van de factuurprijs te verlangen, voor zover dit wordt gerechtvaardigd door de aard of de omvang van de opdracht.

 

 

 

Intellectuele eigendom

6.1

Voor zover rechten van industriële of intellectuele eigendom rusten op door Moor Performance ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Moor Performance houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

 

 

Aansprakelijkheid

7.1

Moor Performance is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade of gevolgschade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Moor Performance toe te rekenen tekortkoming is Moor Performance uitsluitend aansprakelijk indien die tekortkoming het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Moor Performance. Indien Moor Performance gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen factuurprijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

 

 

 

Persoonsregistratie

8.1

Door het aangaan van een overeenkomst met Moor Performance wordt aan Moor Performance toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen door Moor Performance uitsluitend worden gebruikt voor haar eigen activiteiten. Moor Performance zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Copyright © 2020 - Moor Performance - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Sitemap