DISCLAIMER


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Moor Performance is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. 

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Moor Performance of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moor Performance.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Moor Performance
Rozenboomlaan 1T
2271 VP Voorburg

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Moor Performance geen controle heeft. Moor Performance draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.Copyright © 2020 - Moor Performance - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Sitemap